بدبخت نشوند

بعضی ها بر این باورند که تا بدبخت نشوند میل به خوشبختی نخواهند داشت از  اشتباه که بدبختی می آورد باید تجربه آموخت .