حرف نزدن

کسانی که حرف نمی‌زنند نمیتونن ارتباط قلبی با دیگران برقرار کنند و همیشه تنها هستند آنها حتی با خودشان یعنی با من درون خودشان نیز نمی توانند ارتباط برقرار کنند و چون تنها با عقل خودکار می کنند فکر های زیادی چه در موقع خواب و چه در موقع کار و چه در روز به مغز آنها خطور می کنند شاید بتونن خودشون آرام بکنند ولی از آرامش هرگز خبری نخواهد بود
عمو خلج

حرف زدن